logo LOSS

Podpisom na tejto prihláške žiadam o prijatie do občianskeho združenia Liga na ochranu slovenských športovcov a vyhlasujem, že pristupujem k stanovám občianskeho združenia ako aj k rozhodnutiam predstavenstva občianskeho združenia, týmito sa budem riadiť a dodržiavať ich.


Súhlas so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia


Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dobu účasti v občianskom združení ako jeho člen a po dobu 5 rokov po jeho skončení, a to v rozsahu údajov uvedených v tomto formulári a jeho prílohách, údajov poskytnutých občianskemu združeniu počas môjho členstva v združení a údajov získaných od tretích osôb pri preverovaní správnosti mnou poskytnutých údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia člena združenia, poskytovanie pomoci a podpory v zmysle stanov a rozhodnutí združenia ako aj ochrana práv občianskeho združenia v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je člen združenia oprávnený kedykoľvek odvolať. Vyjadrenie nesúhlasu nemá vplyv na oprávnenie občianskeho združenia spracúvať osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov.


Zápisné vo výške 5,- € bolo/nebolo uhradené pri podpise prihlášky. Zápisné zároveň slúži ako členský príspevok za prvý mesiac členstva alebo bude odpočítané od ročného členského. Členské príspevky vo výške 5,- €/mes. alebo 50,- €/rok budem posielať na účet občianskeho združenia vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK0711110000001367612008 alebo poštovou poukážkou na adresu Liga na ochranu slovenských športovcov, Werferova 1, 040 01 Košice.


Vyhlasujem, že so stanovami a rozhodnutiami občianskeho združenia som sa dôkladne oboznámil/a, týmto rozumiem a súhlasím s nimi. Do občianskeho združenia vstupujem dobrovoľne na základe svojej vlastnej vôle.