logo LOSS

KRÁTKY MANUÁL K AKTUÁLNEJ SITUÁCII (KORONAVÍRUS) - časť 1. - profesionální športovci 20. 03. 2020

Vážení profesionálni športovci,

vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s prerušením súťaží, by sme vám radi poskytli niekoľko rád, ponúkame vám stručný návod ako postupovať pri súčasnej situácii.

ŠPORTOVCI, KTORÍ VYKONÁVAJÚ ŠPORT NA ZÁKLADE ZMLUVY O PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU

Počas obdobia prerušenia športových súťaží naďalej svedomito dodržujte svoje základné povinnosti v zmysle § 32 Zákona o športe, prípadne ďalšie povinnosti uvedené v zmluve.

Odporúčame dodržiavať predovšetkým povinnosť:

• pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov športovej organizácie (plnenie si individuálneho plánu)

• dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou (starajte sa o svoje telo a myseľ rovnako kvalitne, ako počas plynutia súťaže, aby ste boli pripravení, keď sa znovu začne súťažiť),

• dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu športovej organizácie; to neplatí, ak ide o pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dobrými mravmi alebo jeho splnenie bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca alebo inej osoby (individuálne tréningy vykonávajte s ohľadom na obmedzenia uložené všetkým občanom SR – s rúškom a na verejných priestranstvách, vyvarujte sa blízkeho kontaktu s inými ľudmi)

• nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu športovej organizácie (cesta na dovolenku do infikovaných oblastí)

• oznámiť bezodkladne športovej organizácii zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu, (osobitne, ak by sa mohlo jednať o podozrenie na vírusové ochorenie)

• zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. (nezverejňovať a nekomentovať vnútorné problémy, jednania, rozhovory a postupy klubu v médiách na sociálnych sieťach, ale komunikovať o nich s klubom, kapitánom tímu, členom VV SFZ za hráčov, hráčskou asociáciou)

Ak vám klub prostredníctvom realizačného tímu predložil individuálny tréningový plán, tento odporúčame dodržiavať. Ak v klube nepoužívate športtestery, odporúčame vám pokúsiť sa priebeh každého individuálneho tréningu zaznamenať, ideálne objektívne dokázateľným spôsobom (zakúpenie vlastného športtestera, aplikácie určené pre bežcov – napr. Runtastic a pod.).

FAQ - Často kladené otázky súvisiace s postupom klubu k súčasnej situácii

• Môže klub jednostranne ukončiť zmluvu z dôvodu prerušenia súťaže?

V zmysle povinných ustanovení zákona o športe (§ 40 ods. 4 a § 42 ods. 1), ktoré upravujú dôvody skončenia vášho zmluvného vzťahu, klub nemá právo jednostranne ukončiť zmluvu, či už výpoveďou alebo okamžitým skončením zmluvy. Dôvody skončenia zmluvného vzťahu sú zákonom stanovené a prerušenie, či zrušenie súťaže medzi nich nepatrí.

• Môže mi klub znížiť mzdu?

Záleží od obsahu samotnej zmluvy. Domnievame sa však, že súčasnú situáciu veľa klubov pri tvorbe zmlúv nepredpokladalo. Navyše, v drvivej väčšine prípadov vám kluby prostredníctvom realizáčného tímu zadali individuálne tréningové plány, čím vám bola „pridelená práca“, za ktorú vám patrí základná časť mesačnej mzdy.

• Klub tvrdí, že ak nebudem akceptovať zníženie svojej mzdy, pošle ma na neplatenú dovolenku alebo mi nariadi neplatené voľno. Môže takto klub postupovať?

Nie. Klub takto nemôže postupovať, a to ani v prípade, kedy by bol športovec v karanténe z dôvodu podozrenia nákazy vírusom COVID-19. Rovnako ako „bežný zamestnávateľ“ vám klub nemôže nariadiť neplatené voľno bez náhrady mzdy bez toho, aby sa na tom s vami dohodol.

• Môže mi klub nariadiť čerpanie dovolenky?

Úprava čerpania dovolenky v zmysle Zákona o športe je odrazom špecifickosti športovej činnosti.

Odpoveď na túto otázku nájdete v § 44 ods. 4. (prípadne ods. 5) Zákona o športe:

„Čerpanie dovolenky určuje športová organizácia tak, aby si športovec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a v období mimo súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy športovej organizácie a oprávnené záujmy športovca“ Klub spravidla určí športovcovi čerpanie dovolenky počas prestávky medzi časťami súťaže pre prípavou na druhú časť alebo po skončení jedného ročníka súťaže a pred začiatkom prípravy na ďalší ročník Klub teda je oprávnený určiť vám čerpanie dovolenky, avšak táto možnosť je veľmi nepravdepodobná, a to z dvoch dôvodov:

 1. Je v záujme klubov, aby jeho hráči individuálne trénovali a udržiavali sa v kondícii pre prípad, že sa v súťaži bude pokračovať.
 2. Klub by si tým po stránke ekonomickej nijakým spôsobom nepomohol, pretože za obdobie čerpania dovolenky vám patrí mzda.

Ak potrebujete poradiť alebo máte akékoľvek otázky

• k vyššie uvedeným odporúčaniam a odpovediam,

• iné otázky, na ktoré sme vyššie neodpovedali

alebo, ak potrebujete pomoc

• pri komunikácii s vašim klubom,

• pri uplatnení si svojich práv voči klubu,

neváhajte nás kontaktovať :

 • prostredníctvom našej webstránky - zvoľte možnosť "NAPÍŠŤE NÁM"

 • na tel. č.: +421 918 900 128

 • mailom: loss@loss.sk

S úctou,

JUDr. Róbert Jano

predseda Ligy na ochranu slovenských športovcov

Žiadosť o zváženie využitia kompetencie podľa článku 87 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 18. 12. 2019

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,

 • ako predstavitelia občianskeho združenia Liga na ochranu slovenských športovcov, ktoré na základe zákona o združovaní občanov od roku 2016 združuje viac ako 60 športovcov, sa na Vás dnes s nádejou obraciame ako na poslednú inštanciu, ktorá môže zvrátiť ďalší nesystémový krok štátu v športe na Slovensku v podobe novelizácie Zákona o športe, ktorá Vám bola v týchto dňoch predložená na podpis.

 • K myšlienke založenia občianskeho združenia na pomoc, podporu a ochranu športovcov nás vtedy ako aktívnych profesionálnych športovcov viedla najmä negatívna skúsenosť, a s tým súvisiace znechutenie z nášho nerovného postavenia vo vzťahu k športovým klubom. Pred prijatím Zákona o športe neexistoval vyvážený vzťah medzi profesionálnym športovcom a športovým klubom. Predkladatelia novely Zákona o športe tri mesiace zavádzajú celú športovú obec a tvrdia, že jej cieľom je zvýšenie právnej istoty športovcov a ich slobodný výber zmluvného typu.

 • Ako profesionálni športovci sme boli do konca roku 2015 zreteľne slabšou zmluvnou stranou. Zmluvné dojednania v športových zmluvách dávali klubom takmer neobmedzené možnosti krátiť odmenu športovcovi, ukončiť s ním zmluvný vzťah, zamedziť jeho uplatneniu v inom športovom klube a pod., pričom tieto rozhodnutia boli založené doslova na ľubovôli klubu. V takýchto prípadoch nemohol do vzťahu medzi športovcom a klubom výraznejšie zasiahnuť ani súd, keďže zmluvy boli uzatvárané prevažne podľa Obchodného zákonníka, ktorého nosnou myšlienkou je zmluvná voľnosť. Inak povedané, akokoľvek jednostranne nevýhodná bola zmluva, táto bola výsledkom dohody, ktorú je potrebné rešpektovať. Profesionálny športovec pritom znenie zmluvy nemohol reálne žiadnym spôsobom ovplyvniť a v podstate iba podpísal zmluvu, ktorá mu bola predložená. Predmetom takejto zmluvy bolo zväčša osobné vykonávanie športovej činnosti športovcom pod svojim menom, v mene a v prospech klubu, a synalagmatickou povinnosťou športovej organizácie bolo platiť športovcovi za vykonanú činnosť dohodnutú odplatu.

 • Profesionálny športovec, ako ekonomicky závislý pracovník, vystupoval v pozícii formálne samostatne zárobkovo činnej osoby, a to napriek skutočnosti, že jeho príjmy záviseli výlučne na jedinom „obchodnom partnerovi“, ktorým bol športový klub. Napriek tomu, že športová činnosť profesionálneho športovca vykazovala všetky znaky závislej práce, športovec sa ocitol v pozícii, kedy nebol ani typickým zamestnancom, ani typickým podnikateľom. Sme toho názoru, že podľa slovenského právneho poriadku profesionálni športovci, ktorých vykonávanie športu pre klub spĺňa znaky závislej práce, mali byť zamestnancami už od 1.4.2002, kedy nadobudol účinnosť dodnes platný Zákonník práce.

 • V priebehu roku 2015 sme preto s nádejou sledovali snahu pracovnej skupiny tvoriacej návrh Zákona o športe, ktorý prešiel riadnym legislatívnym procesom. Po prijatí Zákona o športe došlo k výraznému posilneniu postavenia profesionálnych športovcov. Zákon stanovil jasné pravidlá v otázke jednostranného ukončenia zmluvy, otázke odmeny (mzdy) športovca a pod.. Dnes môžeme jednoznačne konštatovať, že Zákon o športe prispel k zjednoteniu a sprehľadneniu vzťahov medzi profesionálnymi športovcami a športovými klubmi a k výraznému posilneniu pozície športovca, ako slabšej zmluvnej strany.

 • Na základe vyššie uvedeného porovnania postavenia profesionálneho športovca pred a po účinnosti Zákon o športe je zrejmé, že ako záujmové združenie športovcov sme jednoznačne proti schválenej novelizácii Zákona o športe. Samotnú novelizáciu vnímame ako snahu športových klubov (najmä hokejových) o vrátenie profesionálneho športovca do postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby, a to len z dôvodu ekonomicky znesiteľnejšieho dopadu na chod športových klubov. Zarážajúci je fakt, že hokejové kluby ako porušovatelia zákona, si počas niekoľkých mesiacov „vylobovali“ zmenu pre nich nevyhovujúceho, avšak v drvivej väčšine vyspelých štátoch sveta a osobitne v Európe zaužívaného statusu profesionálneho športovca ako zamestnanca, či pracovníka v pracovnoprávnom vzťahu

 • V podstate ide o účelovú snahu predkladateľov návrhu zákona a lobistov stojacich za nimi, vylúčiť osoby, ktorých činnosť spadá podľa práva Európskej únie pod definičné znaky „pracovníka”, z tejto množiny osôb a uprieť im tým sociálne postavenie, sociálne zabezpečenie a sociálne práva, ktoré sú so statusom pracovníka spojené. Z pohľadu práva Európskej únie profesionálny športovec nemôže vykonávať športovú činnosť, ktorá napĺňa znaky závislej práce v inom ako pracovnoprávnom vzťahu. Už schválená právna úprava sa navyše javí ako nesúladná z čl. 36 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý garantuje zamestnancovi jeho základné pracovné práva.

 • Na základe všetkého vyššie uvedeného si Vás, vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, dovoľujeme zdvorilo požiadať, aby Ste v záujme súladu právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie, v záujme ochrany ústavnosti, princípov právneho štátu a systematiky právneho poriadku Slovenskej republiky, zvážili využitie Vašej originálnej kompetencie podľa článku 87 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a vrátili novelu zákona o športe s pripomienkami Národnej rade Slovenskej republiky na jej opätovné prerokovanie.

S úctou,

JUDr. Róbert Jano predseda OZ, profesionálny hráč futbalu

Mgr. Tomáš Medveď podpredseda OZ, bývalý profesionálny hráč a reprezentant SR vo futbale

Bc. Barbora Bálintová tajomníčka OZ, profesionálna hráčka a reprezentantka SR v basketbale

Press